+48 12 357 20 02 pn.-pt. 8:30 - 17:00 Zdalny serwis
Regulamin sprzedaży

 REGULAMIN SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA W SKLEPIE COMARCH-ERP.pl

Kupujący nabywając program za pośrednictwem Sprzedawcy przyjmuje do stosowania niniejszy Regulamin. Niniejszy Regulamin stanowi część Umowy. Odmienne postanowienia Umowy są wiążące tylko wówczas, gdy tak wyraźnie zastrzeżono w treści Umowy.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy i zwroty mają niżej podane znaczenie:

SPRZEDAJĄCY lub DOSTAWCA

FUTURITI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy, 100.000 zł, KRS: 0000710151, NIP: 6762542702.

KUPUJĄCY

Przedsiębiorca, z którym Sprzedawca zawarł Umowę lub który przystąpił do wykonania zamówienia.

OPROGRAMOWANIE

Oznacza przedmiot Umowy, to jest oprogramowania komputerowe np. Comarch ERP Optima, stanowiące przedmiot licencji udzielonej przez Producenta.

PRODUCENT

 • Oprogramowania Comarch ERP: Spółka pod firmą Comarch spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-864), Jana Pawła II 39 A, nr KRS 0000057567, NIP 6770065406. 
 • Oprogramowania Futuriti: FUTURITI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy, 100.000 zł, KRS: 0000710151, NIP: 6762542702.
 • Oprogramowanie Microsoft :Microsoft Ireland Operations Limited ,One Microsoft Place, South County Business Park ,Leopardstown,Dublin 18,D18 P521,Ireland, VAT Reg. No. IE 8256796 U

PODMIOT ŚWIADCZĄCY PŁATNOŚCI

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 

UMOWA

oznacza dokument zatytułowany: „zamówienie”, „umowa”, „oferta”, które określa co najmniej osobę Kupującego i Dostawcy, oraz wskazuje na rodzaj/wersję Oprogramowania, jeśli nie złożono zamówienia w formie dokumentu równorzędne z „Umową” jest wypełnienie formularza zakupu na stronie internetowej comarch-erp.pl

REGULAMIN

Oznacza niniejszy Regulamin Sprzedaży Futuriti

STRONA

Kupujący lub Dostawca, a w przypadku użycia liczby mnogiej Kupujący i Dostawca łącznie.

FORMA PISEMNA

Jeśli Umowa lub OWS nie stanowią inaczej jako formę odpowiadającą formie pisemnej Strony uznają obok tradycyjnej formy pisemnej, wierną kopię podpisanego oświadczenia (skan) przesłany drogą elektroniczną  

ULEPSZENIA lub UPGRADE

Dodatki do Oprogramowania oferowane po dniu jego zakupu

CENNIK PRODUCENTA

Aktualny cennik Producenta dotyczący Oprogramowania oraz Ulepszeń (Upgrade)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Publikowane przez Producenta warunki na jakich udzielana jest licencja na Oprogramowanie oraz Upgrade, ustalenie warunków instalacji oraz korzystania z Oprogramowania lub Ulepszeń.

k.c. lub kodeks cywilny

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

§2 ZAWARCIE UMOWY

1

 1. Sprzedawca i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym w szczególności poprzez akceptację przez Kupującego złożonej przez Dostawcę oferty sprzedaży Oprogramowania lub akceptację przez Kupującego zamówienia lub oferty kupna Oprogramowania złożonej przez Kupującego albo poprzez zainstalowanie Oprogramowania udostępnionego przez Sprzedającego i wypełnienie formularza on-line.
 2. W razie wątpliwości uznaje się, iż Strony zawarły Umowę na poniższych warunkach w przypadku korzystania przez Kupującego z Oprogramowania udostępnionego przez Sprzedającego, chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej albo Kupujący przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku zawarcia Umowy zgodnie z art. 682 lub 69 k.c., to jest poprzez milczącą akceptację przez Kupującego oferty Dostawcy lub poprzez przystąpienie przez Dostawcę do wykonania Umowy uznaje się, że Strony zawarły Umowę na warunkach określonych przez Futuriti z uwzględnieniem Regulaminu, o ile w treści oferty lub innym oświadczeniu skierowanym do Kupującego wskazano, iż Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Regulaminie lub jeśli Regulamin stosował się do poprzednio zawartej przez Strony Umowy.
 4. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Jeżeli Kupujący w odpowiedzi na ofertę Dostawcy przedstawi swoje zastrzeżenia do oferty uznaje się to za nową ofertę wymagającą jej przyjęcia przez Dostawcę zgodnie z art. 681 § 1 k.c.
 5. Integralną część Umowy stanowią Warunki Eksploatacji. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Eksploatacji. Kupujący zobowiązany jest przestrzegać Warunków Eksploatacji, w szczególności stosować się do warunków na jakich może korzystać z Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji udzielonej przez Producenta.
 6. Kupujący zobowiązany jest do spełnienia warunków Producenta w szczególności ale nie wyłącznie:
  1. Nabycie oprogramowania możliwe jest wyłącznie przez przedsiębiorców
  2. Nabycie oprogramowania dla Biur Rachunkowych możliwe jest wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność biur-rachunkowych jako przeważającą działalność
  3. Nabycie Pakietów Startowych oprogramowania możliwe jest wyłącznie przez podmiot nie posiadający wcześniej nabytych egzemplarzy tego oprogramowania - wg stanu w rejestrze producenta
  4. Nabycie oprogramowania możliwe jest pod warunkiem nie posiadania oprogramowania zarejestrowanego u producenta, a w przypadku posiadania niezbędne jest skuteczne dokonanie przepięcia (zmiany partnera) wg procedury producenta. 
 7. Sprzedającemu przysługuje prawo weryfikacji spełnienia ww. warunków a Kupujący zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

 §3 WARUNKI INSTALACJI I KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

 1

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Oprogramowanie w terminie wskazanym w Umowie. W przypadku braku wskazania terminu Oprogramowanie winno zostać dostarczone nie później niż 14 dni od dnia otrzymania płatności od Kupującego.
 2. Jako dostawę rozumie się również udostępnienie Kupującemu możliwości pobrania Oprogramowania za pomocą sieci internetowej wraz z niezbędnymi kodami umożliwiającymi aktywacje licencji.
 3. Sposób instalacji, warunki sprzętowe oraz inne wymagania określają Warunki Eksploatacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Oprogramowanie nie zostanie uruchomione lub działa wadliwie w wyniku naruszenia Warunków Eksploatacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za połączenie Oprogramowania z instalacjami Kupującego, w tym z innym oprogramowaniem komputerowym.
 4. Sprzedający nie jest zobowiązany do instalacji Oprogramowania, chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej, co stanowi odrębną usługę oferowaną przez Sprzedającego.

2

 1. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Umowie wymaga zgody Stron. Przesunięcie terminu dostawy nie przekraczające 48 godzin może być uzgadniane telefonicznie i nie wymaga zmiany Umowy.
 2. Datą sprzedaży jest data dostarczenia lub wydania Oprogramowania w miejscu wskazanym w Umowie, chyba że Strony postanowią inaczej.

 3

 1. Sprzedający winien dostarczyć Oprogramowanie zgodne z Umową oraz załączonymi dokumentami według specyfikacji Producenta.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Oprogramowania. Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi.
 3. Jakakolwiek odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wykonania Umowy ograniczona jest do szkody rzeczywistej, lecz nie więcej niż wysokość faktycznie zapłaconej ceny za Oprogramowanie.

§4 ULEPSZENIA

 1.

 1. Sprzedający oferuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy dostęp do Ulepszeń.
 2. Cena za Ulepszenia oraz termin zapłaty wskazany jest w Cenniku Producenta.
 3. Do upływu jednego roku od dnia zakupu oprogramowania Kupujący może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Ulepszeń. Termin ten jest równoznaczny z terminem obowiązywania gwarancji na oprogramowanie, w przypadku nieznacznej różnicy wynikającej z okresu realizacji zamówienia wiążącym jest termin ważności gwarancji. Okres ten jest każdorazowo przedłużany o jeden rok w sytuacji dokonania zakupu przedłużenia gwarancji
 4. Jako równoważne z rezygnacją z Ulepszeń uznaje się przekazanie Dostawcy przez Producenta informacji o złożeniu przez Kupującego formularza zmiany obsługującego partnera.
 5. O ile Regulamin lub Umowa wyraźnie nie stanowią inaczej określone dla Oprogramowania zasady współpracy Stron stosuje się również do Ulepszeń, w szczególności dotyczy to warunków instalacji i eksploatacji, odpowiedzialności za wady, sposobu zapłaty.

§5. ZAPŁATA 

 1. Zapłata nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu lub w fakturze VAT Dostawcy, nie później jednak niż przed dokonaniem dostawy Oprogramowania.
 2. Zapłata nastąpi na konto bankowe Dostawcy wskazane w fakturze VAT lub pro-forma lub przy pomocy płatności internetowych udostępnionych na stronie Dostawcy i świadczonych przez Podmiot Świadczący Obsługę Płatności online.
 3. Dostępne formy płatności to:
  1. Przelew na konto bankowe Dostawcy
  2. Karty płatnicze:
   1. * Visa
   2. * Visa Electron
   3. * MasterCard
   4. * MasterCard Electronic
   5. * Maestro
  3. Szybkie przelewy internetowe udostępniane przez Podmiot Świadczący Obsługę Płatności Online
 4. Dniem zapłaty jest dzień uznania konta bankowego Dostawcy lub uzyskanie pozytywnej autoryzacji płatności internetowej lub karty płatniczej
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dostawca upoważniony jest do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej w transakcjach handlowych.
 6. Potrącenie wzajemnych wierzytelności Kupującego z należnością Dostawcy z tytułu ceny sprzedaży Oprogramowania lub Ulepszeń jest dopuszczalne jeśli Dostawca wyrazi pisemną zgodę na dokonanie potrącenia.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający upoważniony jest do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży Oprogramowania przekraczającego 3 dni robocze Dostawca może wstrzymać dostawę Oprogramowania lub Ulepszeń, do dnia pełnego uregulowania zaległości w zapłacie.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży skutkującą niedochowania terminu zakupu przedłużenia gwarancji a w konsekwencji zmiany warunków handlowych - Dostawca upoważniony jest do nie realizowania zamówienia oraz przedstawienia nowych warunków (nowej oferty).

 2.

 1. Cena za Oprogramowanie wskazana jest w Cenniku Producenta.
 2. Dostawca warunkowo obniża cenę o sumę 25 % /15 % według indywidualnych ustaleń (PROMOCJA "RABAT W ZAMIAN ZA LOJALNOŚĆ").   
 3. W przypadku rezygnacji z Ulepszeń w okresie 5 (pięciu) pełnych lat kalendarzowych od dnia dostawy Oprogramowania (w tym złożenia formularza zmiany obsługującego partnera) Dostawca upoważniony jest do żądania pozostałej części ceny (rabatu).
 4. Zwrot udzielonego rabatu następuje w terminie nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiła rezygnacja z Ulepszeń albo na wezwanie ze strony Dostawcy.

 §6 PODATKI

 1. Kupujący nabywający Towar dla którego Dostawca zastosował obniżoną stawkę podatku od towarów i usług (VAT), w szczególności 0%, zobowiązany jest dopełnić wszelkich niezbędnych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług wymogów dla zastosowania przed Dostawcę obniżonej stawki podatku od towarów i usług.
 2. Jeżeli Kupujący wskazał w złożonym Dostawcy zamówieniu, iż zamawiane Oprogramowanie ma być przemieszczone poza terytorium Polski, to wówczas Kupujący zobowiązany jest przekazać Dostawcy w terminie nie dłuższym niż do 25 dnia miesiąca następującego po dokonaniu przez Dostawcę dostawy Towaru wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług właściwe i kompletne dokumenty umożliwiające zastosowanie dla tej sprzedaży stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

 §7 SIŁA WYŻSZA

 1. Strony postanawiają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań z ważnych powodów spowodowanych siłą wyższą przez czas wynikający z działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa oznacza wydarzenie mogące wystąpić się w przyszłości, które będzie miało znaczący wpływ na rozpoczęcie lub wykonywania Umowy, a będące poza kontrolą i wolą Kupującego i/lub Dostawcy. Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych, bez możliwości wpływu na nie – mimo wysiłku Dostawcy oraz Kupującego – zalicza się w szczególności:
  1. wojnę, stan wyjątkowy, przewrót;
  2. ogólnopolski strajk generalny w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacje Umowy;
  3. ogłoszony przez właściwy organ administracji publicznej stan klęski obejmujący obszar, na którym zlokalizowana jest miejsce dostawy, przedsiębiorstwo Dostawcy lub Kupującego.
 3. Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować o wystąpieniu przypadku siły wyższej.
 4. Jako przypadek równoważny ze zdarzeniem siły wyższej Strony uznają takie zachowania Producenta, które czynią niemożliwym lub znacząco utrudniają wykonanie Umowy prze Dostawcę, w szczególności zaniechanie przekazywania Ulepszeń.

§8 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Kupujący jest zobowiązany do:
  1. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zaś danych finansowych i technicznych;
  2. niezwłocznego wydania na każdą, pisemną prośbę Dostawcy projektów, opracowań, raportów oraz innych dokumentów wraz z ich kopiami otrzymanych od Dostawcy.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane osobom trzecim, wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
 3. Strony zastrzegają wzajemnie możliwość powoływania się na fakt współpracy w materiałach reklamowych, publikacjach czy stronie internetowej, a także wypowiedziach w środkach masowego przekazu.

 §9 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Dostawca może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy bez wypowiedzenia oraz bez dodatkowego wezwania Kupującego w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w przypadku, gdy:
  1. Kupujący nie odebrał Oprogramowania w ciągu 14 dni od ustalonego terminu odbioru;
  2. Kupujący nie uregulował płatności za Oprogramowanie w ciągu 14 dni od upływu terminu wskazanego w fakturze Dostawcy lub pozostaje w zwłoce z zapłatą innych zobowiązań na rzecz Dostawcy przez okres przekraczający 14 dni;
  3. ze względu na sytuację majątkową Kupującego, w szczególności zajęcie majątku Kupującego w postępowaniu egzekucyjnym lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub gdy istnieją poważne wątpliwości czy Kupujący wykona swoje zobowiązania wynikające z Umowy;
 2. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z pkt. 1 powyżej Dostawca upoważniony jest do żądania zapłaty przez Kupującego kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówionego Oprogramowania. Dostawcy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej, w szczególności Kupujący zobowiązany jest pokryć zobowiązania Dostawcy wobec Producenta.
 3. Bez względu na inne postanowienia Umowy Dostawca upoważniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 6 lat od daty jej zawarcia w przypadku, gdy Producent zaprzestał współpracy z Kupującym bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy.

 §10 DANE OSOBOWE

 1. Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy.
 2. Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: producent nabywanego oprogramowania, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony, Podmiot Świadczący Obsługę Płatności – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Kupujący, który reguluje płatność poprzez szybki przelew internetowy obowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności  Blue Media S.A. opublikowaną pod adresem: https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie. 

  §11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin, Zamówienie oraz załączniki zawierają całość porozumień i warunków uzgodnionych pomiędzy Kupującym i Dostawcą i nie mogą zostać zmienione ustnie, ani w inny sposób niż za porozumieniem w formie pisemnej (tradycyjnej) podpisanym przez Kupującego i Dostawcę lub ich następców prawnych, zaś zmiany Umowy, sporządzone w inny sposób niż z zachowaniem formy pisemnej (tradycyjnej), będą uznane za nieważne.
 2. W braku podpisania Regulaminu wiąże on Strony o ile Kupujący mógł się z łatwością zapoznać z brzmieniem Regulaminu przed zawarciem Umowy.
 3. Tytuły i nagłówki ustanowione są wyłącznie dla wygody, nie stanowią części Umowy lub niniejszych Regulaminu i nie będą miały żadnego wpływu na interpretację jakiejkolwiek części Umowy lub Regulaminu.
 4. Jeżeli Umowa, w tym Regulamin wymagają na dokonanie czynności zgody Dostawcy zgoda taka winna zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed dokonaniem czynności w sposób wyraźny, nieskuteczne jest wyrażenie zgody w sposób dorozumiany przez Dostawcę. Przeniesienie jakichkolwiek praw Kupującego wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Dostawcy.
 5. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa w drodze jednostronnego oświadczenia Dostawcy. W takim przypadku Kupujący upoważniony jest do rozwiązania Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, nawet jeśli Umowa została zawarta na czas określony. Uprawnienie do rozwiązania Umowy wygasa po upływie miesiąca od dnia poinformowania Kupującego o zmianie Regulaminu przed Dostawcę. W przypadku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy do dnia rozwiązania Umowy nie stosuje się wprowadzonych zmian.
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Umową oraz niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
 7. Wszelkie spory związane z treścią, obowiązywaniem lub wykonaniem Umowy, których Strony nie rozwiążą w sposób polubowny, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy, przy czym Dostawca upoważniony jest według swego wyboru do oddania sprawy pod rozstrzygnięcie Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, zgodnie z regulaminem tego Sądu
 8. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub niniejszego Regulaminu uznane zostanie przez właściwy sąd za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy lub Regulaminu będą w pełni obowiązywać i pozostaną w mocy oraz w żaden sposób nie zostaną przez to dotknięte, ograniczone lub unieważnione, o ile z okoliczności nie wynika, że Kupujący albo Dostawca nie zawarliby umowy bez odwołanych postanowień.
 9. Osoba zawierająca Umowę w imieniu Dostawcy oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne pełnomocnictwa i upoważnienia do podpisania i zawarcia umowy na warunkach określonych w tej umowie w imieniu Kupującego.
 10. Wszelkie oświadczenia stron składane w formie pisemnej w ramach realizacji niniejszej Umowy wysłane na adres podany w Umowie uważa się za skutecznie doręczone, chyba że strona zawiadomiła pisemnie o zmianie adresu.

 

 

 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl